Zasady korzystania z serwisu

Zasady korzystania z Serwisu Internetowego www.bezobaw.online

1 WSTĘP

 1. Niniejszy dokument  reguluje zasady i sposób korzystania z Serwisu internetowego www.bezobaw.online, którego właścicielem i wydawcą jest Business Flow Grzegorz Baumgart z siedzibą w Stargardzie, kod pocztowy 73-110 przy ul. Lechickiej 28/7, działalność zarejestrowana w CEIGD, NIP: 8512566565 , REGON: 361013454
 2. Serwis www.bezobaw.online umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z informacjami o działalności, markach handlowych i usługach świadczonych przez Business Flow, ofertami współpracy z Business Flow, nawiązanie kontaktu z Business Flow oraz zapoznanie się z materiałami o charakterze informacyjno-edukacyjnym publikowanymi przez Business Flow.
 3. Ramy prawne przetwarzania przez Business Flow danych osób fizycznych korzystających z serwisu (Użytkowników) są określone w następujących aktach:
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO;
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – zwana dalej UŚUDE.

 

2 Definicje

 1. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną, która za pośrednictwem sieci Internet korzysta z Serwisu.
 2. Użytkownik Zdefiniowany – oznacza Użytkownika, który przesłał do Business Flow dotyczące go dane osobowe poprzez Formularz Kontaktowy.
 3. Business Flow/Usługodawca– oznacza spółkę Business Flow sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich, o której mowa w § 1.
 4. Serwis – oznacza stronę internetową o adresie www.partnerleasingowy.pl umieszczoną na serwerze Getspace.pl, zawierającą:
  • Informacje o ofercie;
  • Formularz Kontaktowy pod adresem: www.bezobaw.online/kontakt , umożliwiający Użytkownikowi nawiązanie kontaktu z Business Flow;
  • Formularz Aplikacyjny pod adresem: www.bezobaw.online/wspolpraca , umożliwiający  Użytkownikowi wysłanie zgłoszenia do współpracy;
  • Funkcjonalność umożliwiającą Użytkownikowi wysłanie informacji pocztą elektroniczną na adres kontakt@bezobaw.online;
 5. Pliki „cookies”– pliki tekstowe zawierające dane informatyczne. Pliki „cookies” są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
 6. Zasady– niniejsze Zasady Korzystania z Serwisu Internetowego www.bezobaw.online.

3 Korzystanie z serwisu przez Użytkownika

 1. Business Flow upoważnia Użytkownika do korzystania z Serwisu wyłącznie w ograniczonym zakresie, wynikającym z postanowień niniejszych Zasad.
 2. Warunkami technicznymi korzystania z Serwisu są:
  • dostęp do sieci Internet;
  • zainstalowana w urządzeniu końcowym przeglądarka internetowa, na przykład jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji.
 3. Wszelkie prawa do utworów i znaków towarowych prezentowanych w Serwisie  przysługują Business Flow.
 4. Użytkownik korzystając z Serwisu nie nabywa żadnych praw, w szczególności praw autorskich czy licencji, do treści zawartych w Serwisie, które pozostają własnością Business Flow lub jej kontrahentów.
 5. Użytkownik nie jest uprawniony do odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępniania osobom trzecim treści zawartych w Serwisie. Użytkownik nie jest także uprawniony do generowania za pośrednictwem oprogramowania zapytań i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie pozyskanych w ten sposób części lub całości treści w niej zawartych, ani wykorzystywana ich do składania jakichkolwiek ofert handlowych osobom trzecim.
 6. Prawa do utworów, znaków towarowych udostępnionych w Serwisie przysługują Business Flow lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, Business Flow prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 7. Informacje handlowe przesyłane do Użytkownika Zdefiniowanego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią wyłącznie zaproszenie dla Użytkownika do złożenia zapytania ofertowego do Business Flow lub upoważniają Business Flow do nawiązania kontaktu handlowego z Użytkownikiem.
 8. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkowników przy użyciu Formularzy Serwisu treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich.
 9. Business Flow zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępie do Serwisu bez podania przyczyny, w szczególności wobec Użytkowników naruszających zasady korzystania z Serwisu.
 10. Business Flow zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.
 11. Business Flow nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności działania siły wyższej.

4 Odpowiedzialność

 1. Business Flow nie ponosi odpowiedzialności:
  • za podanie przez Użytkownika Zdefiniowanego danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych;
  • za szkody spowodowane działaniami Użytkownika, o których mowa w ust. 2 poniżej.
 2. Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem prawnie chronionej tajemnicy lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Business Flow nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności odszkodowawczej, wobec jakiegokolwiek Użytkownika za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z nieprawidłowości, nieaktualności.
 4. Business Flow nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub jakichkolwiek Użytkowników, którzy w sposób niezgodny z zasadami korzystania z Serwisu wykorzystują treści zawarte w Serwisie.
 5. W żadnym przypadku Business Flow nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt jakiegokolwiek Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych lub filmowych.

5 Istotne techniki marketingowe

 1. Business Flow stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Business Flow nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Business Flow korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 3. Business Flow stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

6 Postanowienia dotyczące plików „cookies”

 1. Business Flow informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:
  • utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;
  • optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
  • zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
  • zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika  wyłącznie za jego zgodą.
 4. Business Flow informuje, że:
  • przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.
  • ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie.
 5. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację tożsamości Użytkownika. Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Business Flow przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu.
 6. Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Business Flow.

7 Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Business Flow Grzegorz Baumgart z siedzibą w Stargardzie, kod pocztowy 73-110 przy ul. Lechickiej 28/7, działalność zarejestrowana w CEIGD, NIP: 8512566565 , REGON: 361013454, jest w rozumieniu przepisów RODO administratorem danych:
  • Użytkowników Zdefiniowanych, w zakresie danych udostępnionych Business Flow poprzez Formularze stosowane w Serwisie tj. imię, nazwisko, nazwa i NIP reprezentowanej firmy, adres e-mail, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, treści korespondencji prowadzonej z Business Flow przy użyciu Formularzy stosowanych w Serwisie oraz plików „cookies” powiązanych z danymi jednoznacznie identyfikującymi tożsamość Użytkownika Zdefiniowanego.
 2. Dane Użytkowników Zdefiniowanych są przetwarzane:
  • w celu realizacji działań marketingowych Business Flow w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zgodnie z oświadczeniami woli  dotyczącymi przetwarzania danych i komunikacji marketingowej określonymi w RODO oraz w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawie Telekomunikacyjnym. Zgody udzielone Business Flow w zakresie wyżej wymienionej komunikacji marketingowej mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • w celu realizacji obowiązków prawnych Business Flow wobec podmiotu, którego dane dotyczą określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. c RODO, o których mowa w ust. 6 poniżej.
 3. Dane Użytkowników Zdefiniowanych mogą być udostępnione na żądanie uprawnionych organów państwowych. Ponadto, pliki „cookies” ich dotyczące mogą być udostępniane reklamodawcom i partnerom biznesowym współpracującym z Business Flow.
 4. Dane udostępnione przez Użytkownika Zdefiniowanego są przetwarzane przez Business Flow do czasu zgłoszenia przez Użytkownika wycofania zgody na komunikację marketingową, o której mowa w ust. 2 pkt a powyżej. Ponadto Dane Użytkowników Zdefiniowanych są przetwarzane przez okres wymagany do wykonania i udokumentowania przez Business Flow obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy RODO wobec Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych, o których mowa w ust. 6
 5. Każdy podmiot, którego dane są administrowane przez Business Flow ma prawo żądania od Business Flow dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Kontakt z osobą wyznaczoną przez Business Flow w zakresie ochrony danych: Grzegorz Baumgart kontakt@bezobaw.online.
 7. Każdy Użytkownik, którego dane są administrowane przez Business Flow ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Business Flow przetwarza dane osobowe w systemach teleinformatycznych, do których dostęp jest ściśle ograniczony. Business Flow stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, w tym ochronę przed ujawnieniem danych osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

8 Zgłoszenia dotyczące serwisu

 1. Zgłoszenia zawierające uwagi i pytania związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownicy mogą przesyłać na adres poczty elektronicznej kontakt@bezobaw.online. Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie danych osoby wnoszącej zgłoszenie (imię, nazwisko, adres) oraz w razie potrzeby jego uzasadnienie.
 2. Business Flow rozpatrzy zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania oraz poinformuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w treści zgłoszenia informacje wymagają uzupełnienia, czas jego rozpatrzenia może ulec przedłużeniu.

9 Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje treść niniejszych Zasad.
 2. Business Flow zastrzega prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszych Zasad w każdym czasie, poprzez opublikowanie aktualnej wersji w Serwisie.
 3. Zasady korzystania z innych serwisów Usługodawcy regulują odrębne dokumenty opublikowane w tych serwisach.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Użytkownicy mają zagwarantowany dostęp do niniejszych Zasad w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Niniejsze Zasady wchodzą w życie z dniem opublikowania w Serwisie.

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing! ...