FAQ

1. Dla kogo dedykowane są produkty?

Odp: Nasze produkty dedykowane są dla osób fizycznych pracę, które w dniu podpisania umowy ukończyły 16 rok życia lub 18 rok życia (w zależności od wybranego produktu) i nie ukończyły 66 lub 71 roku życia. Skontaktuj się z nami celem ustalenia szczegółów.

2. Jaki jest czas trwania programów?

Odp: Proponujemy rozwiązania długoterminowe. Polisa trwa minimalnie 10 lat, maksymalnie do najbliższej rocznicy umowy ubezpieczenia następującej po ukończeniu przez Ubezpieczonego 75 roku życia. Wyjątek od tej reguły stanowi produkt Ochrona, który można zawrzeć na minimalny okres 5 lat.

3. Jaka jest minimalna wysokość składki?

Odp: Minimalna wysokość składki uzależniona jest od wyboru produktu. W przypadku Ochrony wynosi ona 40 zł, w przypadku Kapitału składka wynosi 40 000 zł, zaś w przypadku pozostałych produktów minimalnie 165 zł.

4. Jak wygląda wysokość oszczędności na koniec trwania polisy?

Odp: Wysokość oszczędności na koniec trwania polisy ustalana jest jako wyższa wartość z dwóch kwot:

 • gwarantowana suma ubezpieczenia określona przy zawarciu umowy wraz z przyznanymi premiami
 • suma wszystkich wpłaconych składek z tytułu umowy głównej (w przypadku wybrania opcji gwarantowanego świadczenia w wysokości wpłaconych składek)
5. Jaka wartość zostanie wypłacona w przypadku śmierci Ubezpieczonego?

Odp: W przypadku śmierci Ubezpieczonego zostanie wypłacona osobie uposażonej w polisie najwyższa z trzech kwot:

 • gwarantowana suma ubezpieczenia określona przy zawarciu umowy wraz z przyznanymi premiami rocznymi,
 • suma składek należnych do zapłaty z tytułu umowy głównej przez cały okres ubezpieczenia,
 • kwota obliczona na dzień śmierci według zasad, które stosowane są do wyliczenia kwoty wypłacanej przy rezygnacji z umowy.
6. Czy można do polisy wykupić dodatkową ochronę?

Odp: Przy zawieraniu umowy lub w trakcie jej trwania można zawsze zmienić zakres ochrony poprzez zawarcie nowych lub rezygnację z dotychczasowych umów dodatkowych. Wyjątek stanowi program Kapitał – tam niestety nie można zawrzeć dodatkowej ochrony poza ochroną na przypadek śmierci ubezpieczonego.

7. Jakie umowy dodatkowe można włączyć do polisy?

Odp: W zależności od wyboru produktu do polisy można dołączyć umowy dodatkowe na wypadek:

 • śmierci,
 • śmierci w nieszczęśliwym wypadku,
 • niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej,
 • poważnego inwalidztwa (29 przypadków inwalidztwa),
 • poważnego zachorowania (54 choroby),
 • pobytu w szpitalu lub operacji.
8. Jakie są opcje przejęcia opłacenia składek?

Odp: Polisa może być aktywna bez względu na okoliczności takie jak:

 • niezdolność do pracy,
 • poważne inwalidztwo,
 • poważne zachorowanie.

W przypadku zaistnienia powyższych przypadków opłacenie polisy zostaje przejęte przez Ubezpieczyciela do końca jej trwania.

9. Czy polisa podlega pod prawo spadkowe?

Odp: Świadczenie z tytułu śmierci nie jest częścią spadku i jest wypłacane niezależnie od postępowania spadkowego.

10. Jakie są korzyści podatkowe Ubezpieczonego?

Odp. Świadczenia z polisy ubezpieczeniowej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych oraz podatkiem od spadków i darowizn, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa podatkowego.

11. Czy Program daje gwarancję wpłaconych składek?

Odp. Zawierając umowę, umawiasz się na minimalną kwotę, jaką uzyskasz na koniec ubezpieczenia oszczędnościowego. Ubezpieczyciel gwarantuje, bez wglądu na przyszłą sytuację rynkową, że świadczenie z tytułu dożycia nie będzie niższe niż suma wpłaconych składek (przy skorzystaniu z opcji gwarantowanego świadczenia) oraz dodatkowo, że zostaną wypłacone przyznane premie roczne (w przypadku dożycia lub w przypadku śmierci Ubezpieczonego).

12. Gdzie lokowane są moje pieniądze?

Odp. Pieniądze ze składek lokowane są w With-Profits Found. With-Profits Found nie jest funduszem w  rozumieniu polskich przepisów tylko narzędziem do lokowania środków pochodzących ze składek, co daje Prudential możliwość ich powiększania, a przez to deklarowania premii. Daje też większe możliwości niż tradycyjne produkty na życie i dożycie oferowane na polskim rynku, ponieważ używa innych instrumentów do lokowania składek.

13. Czy mogę zmienić częstotliwość opłacania składki?

Odp. W zależności od Twoich preferencji i zmieniającej się sytuacji finansowej możesz zmienić częstotliwość opłacania składek.

14. Jakie są częstotliwości opłacania składek?

Odp. Do dyspozycji masz 4 opcje płatności: miesięczna, kwartalna, półroczna i roczna

15. Czy można obniżyć lub zwiększyć składkę lun sumę ubezpieczenia?

Odp. Masz możliwość podwyższenia lub obniżenia sumy ubezpieczenia każdej z umów, dopasowując poziom zabezpieczenia do aktualnych potrzeb. Weź pod uwagę, że zmiana wysokości składki będzie skutkowała zmianą wartości świadczeń. Obniżenie składki jest możliwe już po roku obowiązywania umowy.

16. Co się stanie jeśli nie zapłacę składki w terminie?

Odp. Ubezpieczyciel będzie zapewniał Ci ochronę ubezpieczeniową zgodnie z umową, nawet jeśli się spóźnisz z opłaceniem składki. Pamiętaj jednak, że w skrajnym przypadku zaległość w opłaceniu składki może doprowadzić do rozwiązania umowy ubezpieczenia.

17. Czy mogę zawiesić płatność?

Odp. W przypadku przejściowych problemów finansowych możesz zawiesić opłacanie składki już po trzecim roku polisy, nawet na cały rok.

18. Czy mogę wcześniej zrezygnować z umowy?

Odp. Tak istnieje możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy. Musisz jednak pamiętać, że rozwiązania proponowane przez nas są długoterminowe. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy zwłaszcza przez pierwszy okres (zazwyczaj do 4 lat) nie otrzymasz zwrotu z tytułu gwarantowanej wartości wypuku i udziału w możliwych premiach rocznych i możliwy udział w zysku. Dokładne sumy świadczeń w przypadku rezygnacji z umowy przedstawiane są zawsze przy symulacji polisy jak również oczywiście przy jej zawarciu.

19. Jak wygląda kwestia indeksacji i waloryzacji składki?

Odp. W Rocznicę umowy Ubezpieczyciel może zaproponować indeksację lub waloryzację składki, a w konsekwencji podwyższenie Gwarantowanej sumy ubezpieczenia. W przypadku indeksacji składka wzrasta o Wskaźnik indeksacji, a  Gwarantowana suma ubezpieczenia wzrasta o inny procent niż składka.

20. Co trzeba zrobić aby otrzymać świadczenie z tytułu dożycia?

Odp. Po zakończeniu okresu ubezpieczenia, na podstawie otrzymanego wniosku, Ubezpieczyciel w terminie 14 dni od jego otrzymania wypłaca Ubezpieczonemu kwotę należną z tytułu dożycia jednorazowo, przelewem na rachunek bankowy Ubezpieczonego lub w inny sposób uzgodniony z Ubezpieczycielem.

21. Jak wygląda kwestia świadczenia z tytułu śmierci?

Odp. W celu wypłaty świadczenia osoba występująca z roszczeniem powinna złożyć do Ubezpieczyciela wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego wraz z wymaganymi dokumentami niezbędnymi do oceny zasadności roszczenia, wówczas:

 • W ciągu 7 dni od jego otrzymania Ubezpieczyciela pisemnie lub drogą elektroniczną potwierdza jego otrzymanie wraz ze wskazaniem dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia roszczenia.
 • Świadczenie zostanie wypłacone w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia oraz po wyjaśnieniu okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, oraz wysokości tego świadczenia. Gdyby wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do wypłaty było niemożliwe w tym terminie, Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w ciągu 14 dni od ich wyjaśnienia
22. Jak wygląda kwestia wypłaty świadczenia w przypadku wypowiedzenia umowy?

Odp. Ubezpieczający może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie jej trwania, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia następującego po otrzymaniu zawiadomienia przez Ubezpieczyciela. Umowa rozwiązuje się wtedy z upływem ostatniego dnia tego okresu. Kwota do wypłaty obliczana jest na ostatni dzień obowiązywania Umowy i wypłacana jest w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy przelewem na rachunek wskazany w zawiadomieniu.

23. Jakie są konsekwencje związane z nieopłaceniem składki?

Odp. Składka powinna być płacona w terminach podanych w Umowie. W przypadku gdy Ubezpieczający nie zapłaci składki w terminie, ma wówczas dodatkowe 60 dni na jej opłacenie. W tym czasie Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel wyśle do Ubezpieczającego wezwanie do zapłaty składki w dodatkowym terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli Ubezpieczający nie opłaci jej w podanym w liście terminie, zarówno Umowa główna, jak i wszystkie Umowy dodatkowe zostaną rozwiązane. Oznacza to, że Ubezpieczony nie będzie miał zapewnionej ochrony na wypadek śmierci z tej Umowy i ochrony zdrowia w ramach Umów dodatkowych, jeżeli zostały zawarte na jego rzecz, a także wygaśnie ochrona ubezpieczeniowa Ubezpieczającego, jeśli taka była świadczona w ramach Umów dodatkowych zawartych do tej Umowy głównej.

24. Jak wygląda świadczenie w przypadku wypowiedzenia umowy?

Odp. W przypadku wypowiedzenia Umowy przed końcem Okresu ubezpieczenia wypłacana jest:

 • Gwarantowana wartość wykupu – kwota podana w Polisie dla poszczególnych lat polisowych; wszelkie zmiany w Umowie skutkujące zmianą wysokości składki (np. obniżenie, podwyższenie, indeksacja, zmiana częstotliwości opłacania, zawieszenie, przekształcenie w umowę bezskładkową) powodują przeliczenie Gwarantowanej wartości wykupu; w pierwszych latach Gwarantowana wartość wykupu nie występuje, w kolejnych latach stopniowo wzrasta;
 • udział w premiach rocznych, zadeklarowanych do Umowy w poprzednich latach; rok, od którego udział jest należny, oraz procentowa wysokość udziału są podane w Polisie, gdyż zależą od parametrów Umowy, m.in. Okresu ubezpieczenia, wysokości składki, Profilu oszczędzania, oceny ryzyka;
 • udział w zysku, o ile został przyznany. Zarówno premie roczne, jak i udział w zysku nie są gwarantowane. Jednak jeśli do Umowy zostały zadeklarowane premie roczne, ich określona część staje się należna w momencie rezygnacji. Udział w zysku natomiast nie jest naliczany w trakcie trwania Umowy, może zostać naliczony dopiero po upływie okresu wypowiedzenia Umowy.
25. Jakie są ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela?

Odp. Świadczenie w przypadku śmierci Ubezpieczonego zostanie ograniczone do wysokości świadczenia należnego z tytułu wypowiedzenia Umowy, wyliczonego na dzień śmierci Ubezpieczonego, jeżeli śmierć jest skutkiem lub nastąpiła w związku z:

 • samobójstwem Ubezpieczonego przed upływem roku od zawarcia Umowy;
 • świadomym i dobrowolnym uczestnictwem Ubezpieczonego w Aktach przemocy, działaniach wojennych, zbrojnych, zamieszkach lub Aktach terroru;
 • okolicznościami, o które Ubezpieczyciel pytał we wniosku o zawarcie lub w innych pismach przed zawarciem Umowy i które zostały podane niezgodnie z wiedzą Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub ich przedstawicieli; niniejsze ograniczenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela nie ma zastosowania, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpi po upływie 3 lat od dnia zawarcia Umowy.
26. Jak wygląda ocena stanu zdrowia Ubezpieczonego przed zawarciem umowy?

Odp. Przed zawarciem Umowy Ubezpieczony (przedstawiciel ustawowy Ubezpieczonego) odpowiada na pytania wskazane w ankiecie oceny ryzyka we wniosku o zawarcie. Na podstawie udzielonych odpowiedzi podejmowana jest decyzja o warunkach, na jakich zostanie zawarta Umowa. Ważne jest, aby na etapie wypełniania wniosku podać prawdziwe informacje dotyczące stanu zdrowia. W przeciwnym razie Ubezpieczyciel  może odmówić wypłaty świadczenia, o czym szczegółowo piszemy w części Ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

27. Początek ochrony ubezpieczeniowej i zawarcie umowy

Odp. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu wskazanym w Polisie. Umowa zostaje zawarta z chwilą doręczenia Polisy i zaakceptowania przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego warunków w niej przedstawionych.

28. Jakie zmiany w polisie może dokonać ubezpieczający?

Odp. W ramach zmian w Umowie Ubezpieczający może wnioskować o:

 • zmianę trybu opłacania składek;
 • dokupienie Umowy dodatkowej;
 • podwyższenie lub obniżenie Gwarantowanej sumy ubezpieczenia, które zawsze skutkuje zmianą wysokości składki;
 • zawieszenie opłacania składek;
 • przekształcenie Umowy w umowę bezskładkową;
 • zmianę Ubezpieczającego.
29. Kiedy następuje rozwiązanie i wygaśnięcie umowy?

Odp. Umowa rozwiązuje się, gdy:

 • Ubezpieczony umrze w Okresie ubezpieczenia;
 • Umowa dobiegnie końca Okresu ubezpieczenia, data ta znajduje się na Polisie;
 • Ubezpieczający, pomimo wezwania, nie zapłaci składki w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty składki;
 • Ubezpieczający zdecyduje o odstąpieniu od Umowy w ciągu 30 dni od jej zawarcia; w przypadku składania oświadczenia o odstąpieniu na piśmie termin ten uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie Ubezpieczającego wpłynie do Ubezpieczyciela przed jego upływem;
 • Ubezpieczający wypowie Umowę, wtedy ochrona wygasa z upływem 30-dniowego okresu jej wypowiedzenia.
30. Czy Ubezpieczający może wybrać profil oszczędzania do polisy?

Odp: Tak. Ubezpieczający ma do wyboru jeden z dwóch Profili oszczędzania:

 • Konserwatywny – którego strategia zakłada lokowanie nie mniej niż 70% aktywów w papiery dłużne Skarbu Państwa Polskiego lub w inne papiery dłużne o wysokiej wiarygodności emitenta i lokowanie pozostałej części aktywów w inne instrumenty finansowe;
 • Zrównoważony – którego strategia zakłada lokowanie nie mniej niż 45% aktywów w papiery dłużne Skarbu Państwa Polskiego lub w inne papiery dłużne o wysokiej wiarygodności emitenta i lokowanie pozostałej części aktywów w inne instrumenty finansowe.

Profil oszczędzania wpływa na: wysokość Gwarantowanej sumy ubezpieczenia, wysokość ustalanych premii rocznych i końcowej, wartość potencjalnego udziału w zysku przyznawanego w przypadku rezygnacji przez Ubezpieczającego z Umowy. Wybór Profilu oszczędzania jest dokonywany w momencie spisywania wniosku i nie może zostać zmieniony w trakcie trwania Umowy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?