Proponowane przez nas rozwiązania pozwolą Ci zbudować solidny kapitał, by na przyszłość móc utrzymać standard życia na obecnym poziomie i po latach pracy wciąż móc realizować swoje marzenia. Przez cały czas trwania polisy jesteś ubezpieczony na życie, a dzięki systematycznym wpłatom możesz zgromadzić wystarczające środki, by na emeryturze wciąż być aktywnym i w pełni wykorzystać wolny czas na realizację założonych planów i pasji. A może wolisz zapewnić swoim dzieciom start w przyszłość a przy okazji zabezpieczyć je przed nieszczęśliwymi wypadkami?

Elastyczne rozwiązanie

Gwarantowane świadczenie na dożycie

Gwarancja zwrotu wpłaconych składek

Gwarancja wartości wykupu

Premie roczne i premia końcowa – potencjał dodatkowego zysku

Brak podatku od zysków kapitałowych

Dlaczego warto?

Unikalne połączenie ochrony ubezpieczeniowej i oszczędzania

– wybierając produkt z pakietem umów dodatkowych, możesz zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim bliskim, bez względu na to co przyniesie przyszłość
– element oszczędnościowy pozwala lepiej zaplanować swoją przyszłość
– możesz skorzystać z dodatkowej opcji gwarancji wpłaconych składek

Elastyczność, która pozwoli:

– podwyższyć lub obniżyć wysokość składki i sumy ubezpieczenia
– skorzystać z gwarantowanego podwyższenia gwarantowanej sumy ubezpieczenia w wyjątkowych dla Ciebie sytuacjach np. gdy urodzi Ci się dziecko lub zawrzesz związek małżeński – podwyższenie zostanie dokonane bez oceny ryzyka
– zawiesić opłacanie składek w razie przejściowych trudności finansowych

Korzyści prawno-podatkowe:

– pieniądze, które otrzymasz na koniec umowy, nie będą obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych
– w przypadku śmierci ubezpieczonego wskazane w umowie osoby otrzymają pieniądze, które nie będą podlegały podatkowi od spadków i darowizn

Gwarantowana wartość wykupu w przypadku rezygnacji z umowy:

Jeśli sytuacja zmusi cię do rezygnacji z polisy przed upływem okresu na jaki została zawarta gwarantujemy wypłatę co najmniej kwoty, którą podamy Ci w polisie. Jej wysokość zależeć będzie od wysokości składki, okresy na jaki została zawarta polisa oraz od momentu, w którym zdecydowałeś się na rezygnację z polisy.

Możliwość wyboru profilu oszczędzania:

– profil konserwatywny – nie mniej niż 70% środków przeznaczone są na obligacje o wysokiej wiarygodności, a pozostała część lokowana jest w inne instrumenty finansowe
– profil zrównoważony – nie mniej niż 45% środków przeznaczone są na obligacje o wysokiej wiarygodności, a pozostała część lokowana jest w inne instrumenty finansowe

Przykładowa konstrukcja polisy ubezpieczeniowej:

Osoba w wieku 30 lat, program uruchomiony na 30 lat ze składką 353,90 zł miesięcznie, w ramach składki 300 zł przeznaczone jest na oszczędzanie, kwota 13,83 zł – na dodatkowe ubezpieczenie na śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, kwota 19,50 – na dodatkowe ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy, a pozostała kwota na opcje przejęcia opłacenia składek na wypadek: kompleksowego poważnego zachorowania i niezdolności do pracy.

Jak działa program?

1.W umowie zostaje zapisana gwarancja zwrotu kapitału 300 zł x 12 m-cy x 30 lat = 108 000 zł, które Ubezpieczony na pewno otrzyma na koniec umowy, bez podatku od dochodów kapitałowych.
2.Pieniądze są inwestowane i w ślad za historycznie osiąganymi stopami zwrotu, kwota przewidziana do wypłaty to 221 567,74 zł.
3.Jeśli Ubezpieczony umrze w trakcie trwania programu, suma, która jest gwarancją, czyli 108 000 zł, zostanie wypłacona bliskim, wskazanym wcześniej przez niego, bez podatku od spadków i darowizn.
4.Jeśli Ubezpieczony umrze na wskutek nieszczęśliwego wypadku w trakcie trwania programu, dodatkowo zostanie wypłacona bliskim wskazanym przez niego, suma co najmniej 208 000 zł bez podatku od spadków i darowizn.
5.Jeśli Ubezpieczony pozostanie niezdolny do pracy w trakcie trwania programu ubezpieczyciel wypłaci 100 000 zł i przejmie obowiązek płacenia składek do końca trwania umowy. Przejęcie również zostanie aktywowane w przypadku niezdolności do pracy Ubezpieczonego.

Osoba w wieku 39 lat, program dla nowo narodzonego dziecka uruchomiony na 20 lat ze składką 250,00 zł miesięcznie, w ramach składki 200 zł przeznaczone jest na oszczędzanie, kwota 9,25 zł – na dodatkowe ubezpieczenie dziecka na skutek poważnego zachorowania (suma ubezpieczenia 50 000 zł), a pozostała kwota na opcje przejęcia opłacenia składek na wypadek: kompleksowego poważnego zachorowania, poważnego inwalidztwa, niezdolności do pracy i śmierci Ubezpieczającego. Dziecko dodatkowo jest ubezpieczone na wypadek śmierci na kwotę 20 000 zł.

Jak działa program?

1.W umowie zostaje zapisana gwarancja zwrotu kapitału 200 zł x 12 m-cy x 20 lat = 48 000 zł, które dziecko na pewno otrzyma na koniec umowy, bez podatku od dochodów kapitałowych.
2.Pieniądze są inwestowane i w ślad za historycznie osiąganymi stopami zwrotu, kwota przewidziana do wypłaty to 69 405,47 zł.
3.Jeśli dziecko poważnie zachoruje w trakcie trwania polisy zostanie wypłacona z tego tytułu kwota 50 000 zł (dodatkowa umowa ważna do ukończenia przez dziecko 18 roku życia).
4.Jeśli Ubezpieczający w trakcie trwania programu poważnie zachoruje, pozostanie niezdolny do pracy, zostanie dotknięty poważnym inwalidztwem lub umrze ubezpieczyciel przejmie obowiązek płacenia składek (wraz z jej indeksacją) do końca trwania umowy i na jej końcu wypłaci należne środki dziecku.

Osoba w wieku 36 lat, program pomnażający kapitał, uruchomiony na 7 lat ze składką 2 x 40 000,00 zł (płatne w cyklach corocznych)

Jak działa program?

1.W umowie zostaje zapisana gwarancja zwrotu kapitału 40 000 zł x 2 = 80 000 zł, które Ubezpieczony na pewno otrzyma na koniec umowy, bez podatku od dochodów kapitałowych.
2.Pieniądze są inwestowane i w ślad za historycznie osiąganymi stopami zwrotu, kwota przewidziana do wypłaty po tym okresie to 91 645 zł.
3.Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego 108 000 zł (przez cały okres trwania polisy)

Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie?